Walne Zgromadzenie sprawozdawcze Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych

PROTOKÓŁ Z WALNEGO SPRAWOZDAWCZEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU PRODUCENTÓW ROŚLIN ZBOŻOWYCH

Walne Zgromadzenie zostało otwarte przez Prezesa Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych z siedzibą w Radzikowie, 05-870 Błonie –  Pana Stanisława Kacperczyka. Prezes Związku poinformował, iż 9 czerwca 2019 r. o godzinie 13:30 (II termin) w Lesznie rozpoczęło się Walne Zgromadzenie Związku.

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Prezydium Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia Członków
w składzie: Przewodniczący Zebrania i Sekretarz.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.

5. Przyjęcie regulaminu obrad.
6. Sprawozdanie z działalności Zarządu PZPRZ za okres kadencji ze szczególnym uwzględnieniem ubiegłego roku.
7. Raport – sprawozdanie Przewodniczącego Rady Ekspertów PZPRZ.
8. Sprawozdanie o sytuacji finansowej Związku (sprawozdanie finansowe) za rok 2018.
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
10. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej o ważności zebrania.
11. Dyskusja nad sprawozdaniami.
12. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2018 (uchwała nr 1)
13. Udzielenie absolutorium dla Zarządu (uchwała nr 2).
14. Głosowanie nad uchwałami.
15. Wolne wnioski.
16. Plan pracy Zarządu w roku bieżącym.
17. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków oraz podjęcie uchwały (nr 3).
18. Zakończenie obrad.

Ad. 1 Prezes Związku powitał przybyłych Członków Walnego Zgromadzenia PZPRZ i otworzył Zebranie. Minutą ciszy uczczono pamięć ś.p. Andrzeja Muszyńskiego – członka Rady Ekspertów Związku.
Ad. 2 Prezes Związku, działając na podstawie § 19 ust. 5 statutu Związku zarządził przeprowadzenie wyborów członków Prezydium w składzie: Przewodniczący Walnego Zgromadzenia i Sekretarza.
W wyniku głosowania jawnego powołano skład Prezydium.
Przewodniczącym wybrano Jana Bańcerowskiego,  XX głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.
Sekretarzem wybrano Piotra Malickiego, XX głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.
Prowadzenie Walnego Zgromadzenia przejął Przewodniczący.
Ad.3  Przewodniczący odczytał porządek obrad i regulamin obrad, które poddał pod głosowanie. Porządek obrad i regulamin obrad zostały przyjęte jednogłośnie.
Ad. 4 Przewodniczący zarządził głosowanie nad wyborem Komisji Uchwał i Wniosków. W skład komisji powinno wchodzić minimum 3 członków.
Następnie w wyniku głosowania jawnego powołano skład ww. Komisji.
W skład Komisji Uchwał i Wniosków wybrano: Witolda Dusińskiego, Romana Życińskiego oraz Romana Warzechę XX głosami za, przy braku głosów przeciw i 1 wstrzymującym się.
Ad. 6 Prezes Związku przystąpił do zaprezentowania Sprawozdania Zarządu z działalności Związku w roku 2018.
Stanisław Kacperczyk zaczął od przedstawienia składu Zarządu oraz Rady Ekspertów Związku. Wskazał zasługi Rady Ekspertów Związku, która w sposób efektywny, poprzez ekspertyzy, raporty i artykuły, wspiera polskich rolników. Prezes Kacperczyk stwierdził, że należy uzupełnić skład Rady Ekspertów o osobę na stanowisku Sekretarza. Wniosek ten został poparty i oficjalnie sformułowany przez Przewodniczącego Rady Ekspertów prof. Edwarda Arseniuka. Następnie Prezes Kacperczyk przedstawił wybrane punkty działalności Zarządu z ostatniego roku.

Prezes przypomniał, że w czasie ostatniej kadencji Zarząd Związku pracował w składzie: Stanisław Kacperczyk – przewodniczący, Tadeusz Solarski – wiceprzewodniczący, Przemysław Bochat, Piotr Doligalski i Piotr Malicki – członkowie, Tadeusz Szymańczak – rzecznik prasowy. Działania Zarządu w zakresie m.in. współpracy z mediami wspiera Agnieszka Kozłowska, ekspert PZPRZ.

Prezes Kacperczyk podkreślił, że jako jedyny Związek działający w kraju, może poszczycić się Radą Ekspertów, z którą współpracuje już od 10 lat. Na jej czele stoi prof. Edward Arseniuk, a od 8 lat w składzie Rady zasiada także obecny minister rolnictwa – Jan Krzysztof Ardanowski.

Zaznaczył także, że zachodzi aktualnie potrzeba poszerzenia grona Rady – choćby z tytułu wakatu na stanowisku sekretarza. Prezes Kacperczyk zaproponował, aby funkcję tę objął Pan Jerzy Grabiński z IUNG Puławy, a do składu Radu dokooptować m.in. Pana Wiesława Łopaciuka z IERiGŻ.

Aby PZPRZ mógł efektywnie rozwiązywać problemy zrzeszonych rolników, współpracuje z wieloma różnymi organizacjami i instytucjami. Jak podkreślił Prezes , Związek współpracuje stale z Federacją Branżowych Związków Producentów Rolnych, która skupia 28 związków o zasięgu krajowym. Prezes Kacperczyk jest wiceprzewodniczącym tej organizacji. Zaznaczył, że dzięki temu jest możliwość uczestniczenia w pracach wielu grup roboczych w ramach COPA/COGECA i tym samym wpływania na wiele istotnych dla rolników w Polsce i w UE decyzji jakie zapadają na tym gremium. Przedstawiciele Związku współpracują aktywnie także z CDR w Brwinowie, placówkami naukowymi resortu rolnictwa, COBORU, KRUS, PIORiN oraz Platformą Żywnościową, a także biorą udział w pracach Rady Dialogu Rolniczego. Dzięki temu Związek jest widoczny (w ub. roku Związek miał zaszczyt wręczyć nagrodę w konkursie KRUS – Bezpieczne Gospodarstwo Rolne), może wszędzie tam przedstawiać problemy i postulaty środowiska rolniczego i próbować je rozwiązywać. Po ostatnim posiedzeniu członków Platformy Żywnościowej – Związek wykonał ekspertyzę, co do zasad jej funkcjonowania i przekazał przewodniczącemu – Marianowi Borkowi z resortu rolnictwa, z nadzieją, że te zalecenia zostaną wprowadzone w życie.

PZPRZ uczestniczy również w obradach zespołów Porozumienia Rolniczego – nowego gremium powołanego przez ministra rolnictwa i prezydenta RP na rzecz poprawy sytuacji w rolnictwie.

Jeżeli chodzi o uczestnictwo w różnego rodzaju spotkaniach i kongresach o tematyce rolniczej  – przedstawiciele Zarządu biorą w nich zawsze czynny udział zabierając głos i prezentując problemy rolników. W ostatnich miesiącach Związek był reprezentowany m.in. podczas Forum Gospodarczego w Toruniu, na konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie (panel otwierający), Sesji Naukowej IOR, podczas Forum na rzecz przyszłości rolnictwa w Brukseli (istotne wsparcie Zarząd otrzymał w tym przypadku ze strony firmy Syngenta), brał czynny udział w V edycji Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu, w Narodowej Wystawie Rolniczej w Poznaniu, Ogólnopolskim Konkursie Rolnik – Farmer Roku, jest też współorganizatorem całego cyklu spotkań „Nauka na rzecz praktyki rolniczej” wspólnie z IHAR i CDR w Brwinowie.

Corocznie w grudniu Związek organizuje konferencję prasową podsumowującą aktualną sytuację na rynku zbóż w kraju.

Jeśli chodzi o wystąpienia do władz – jak podkreślił Prezes Kacperczyk, Związek reaguje praktycznie na wszystko to, co się dzieje i dotyczy rolników i producentów zbóż, ale nie tylko. PZPRZ stanął po stronie ministra – w sprawie szeroko krytykowanego, czasowego pozwolenia na zastosowanie neonikotynoidów w zaprawie nasion rzepaku. Wystosował stanowisko w sprawie wycofania chlorotalonilu, od dłuższego czasu brał czynny udział w pracach zespołu jeśli chodzi o glifosat – udało się na 5 lat przedłużyć jego dopuszczenie do stosowania.

W ostatnim roku Związek wielokrotnie występował na wielu forach z postulatami w sprawie uszczelnienia granic przed niekontrolowanym importem ziarna zbóż ze wschodu. Wielokrotnie podnoszono,  że jeśli UE pozwala na bezcłowy import, to niech to będzie import ukierunkowany – do krajów, które potrzebują tego zboża. PZPRZ wielokrotnie sprzeciwiał się sytuacji, gdy zboże z bezcłowego importu zamiast tylko przejeżdżać przez nasz kraj, zostawało w Polsce, co destabilizowało nam rynek.

Miesiące letnie ub. roku były okresem, gdzie wystąpił problem ze zbiorami, z jakością zebranego ziarna, z realizacją umów i w związku z tym z nieuzasadnionym obniżaniem cen. Jak podkreślił prezes Kacperczyk, Związek napisał w tym czasie kilka pism w związku z taką sytuacją do ministra rolnictwa, co spowodowało, że w przygotowanym przez resort wzorze umowy  kontrakcyjnej  znalazły się zapisy, które umożliwią odstąpienie od umowy w sytuacjach oddziaływania warunków klimatycznych na wielkość zbiorów.

Związek podniósł też wiele razy w mijającym omawianym okresie postulat rozbudowy infrastruktury portowej, jak również zaapelował o zwiększenie zwrotu akcyzy od paliwa rolniczego w oparciu o limit 126 l ON/ha.

W ostatnim czasie, członkowie PZPRZ utwierdzili się też w przekonaniu, że szereg decyzji dot. rolników i ich gospodarstw jest podejmowane poza ministerstwem rolnictwem, a mają one na nie ogromny wpływ. Jedną z takich spraw była kwestia przygotowywanych nowych przepisów dot. posadowienia zbiorników na paliwa w gospodarstwach. Związek sprzeciwił się tym nowoprojektowanym przepisom, zwrócił też uwagę ministrowi rolnictwa na sytuację tworzenia prawa dla branży rolnej poza murami resortu dedykowanego sprawom tego sektora.

Związek kontynuował realizację Programu Promocyjnego Ziarna Zbóż i Produktów Pełnoziarnistych, który jest finansowany ze środków Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych. W jego ramach zorganizowano szereg szkoleń na temat nowych technologii w uprawie i ochronie zbóż, ze szczególnym uwzględnieniem integrowanych metod produkcji, a także kontynuowano promocję spożywania chleba całoziarnowego. Kolejny raz udało się – staraniem PZPRZ i CDR w Brwinowie – zorganizować wymianę studentów uczelni rolniczych między Polską a Teksasem. W tym roku, goście z USA oraz przedstawiciele Związku zostali uhonorowani szczególnie – spotkaniem z Ministrem J.K. Ardanowskim.

Związek ufundował nagrody dla młodzieży wiejskiej – zwycięzców olimpiady rolniczej – w czasie targów AGROTECH w Kielcach, po raz kolejny docenił też tych, którzy swoją działalnością szczególnie przyczyniają się dla dobra rolnictwa w Polsce typując do honorowych odznaczeń ministerialnych i związkowych. Docenił również zasługi prof. Edwarda Arseniuka, dla którego Minister Rolnictwa przygotował z inicjatywy właśnie Związku – puchar.

Na koniec, Prezes Kacperczyk podziękował wszystkim, którzy na co dzień wspomagają Związek swoja pracą.

Ad. 7 Przewodniczący Rady Ekspertów PZPRZ, prof. dr hab. Edward Arseniuk przystąpił do raportu z działalności Rady Ekspertów Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych w roku 2018. Postawił wniosek o uaktualnienie listy członków Rady. Profesor przedstawił aktualną sytuację na rynku zbóż w Europie oraz w Polsce, z uwzględnieniem poszczególnych gatunków zbóż.
Ad. 8  Sprawozdanie finansowe za rok 2018 przedstawił Członek Zarządu, pan Przemysław Bochat. Bilans za rok 2018 został zamknięty z wynikiem dodatnim. Pan Bochat podkreślił, iż ściągalność składek członkowskich jest niezadowalająca i należy zastanowić się nad skutecznym rozwiązaniem tej kwestii.
Ad. 8 Przedstawiono protokół z posiedzenia Komisji Skrutacyjnej, w którym stwierdzono, że Komisja Skrutacyjna zapoznała się dokumentacją finansową za rok 2018 oraz stwierdziła, że dokumentacja jest kompletna i prowadzona prawidłowo. Komisja nie stwierdziła żadnych uchybień natury finansowej i wnosi o przyjęcie sprawozdania oraz udzielenie absolutorium Zarządowi.
Ad. 11 Przewodniczący otworzył dyskusję nad sprawozdaniami Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
Profesor Edward Arseniuk wniósł o przyjęcie sprawozdania. Pan Przemysław Bochat poruszył temat składek członkowskich i wyjaśnił z czego wynika pozytywny wynik finansowy Związku. Podkreślił, że Związek działa społecznie, a jego działacze nie pobierają z tego tytułu żadnego wynagrodzenia. Następnie głos zabrał pan Stanisław Anders. Jako kolejny wypowiedział się dr Roman Warzecha wnioskując o przywrócenie przedstawicieli producentów w szeregach członków funduszy ministerialnych. W odpowiedzi Wojciech Peter wyjaśnił skąd wynikają ruchy przy ustalaniu członków w funduszach. Prezes Kacperczyk wyraził ubolewanie nad działaniami, które w efekcie prowadzą do omijania producentów. Dr Roman Warzecha jako przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków zgłosił wniosek o dołączenie do grona Rady Ekspertów Związku dr Piotra Ochodzkiego – wybitnego specjalistę w dziedzinie mykotoksyn. Kolejnym wskazaniem dr Warzechy było, aby Zarząd wnioskował do MRiRW, aby Związek nie był pomijany w konsultacjach dotyczących spraw Instytutów o profilu roślinnym.

Komisja Uchwał i Wniosków stwierdziła, że działania podejmowane przez Związek powinny być kontynuowane.

Profesor Edward Arseniuk stwierdził, że należy poprawić aktywność osób działających w Związku.

Przewodniczący zakończył dyskusję.
Ad. 12 Przewodniczący odczytał projekt Uchwały nr 1 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2018.
Uchwała w głosowaniu jawnym została przyjęta jednogłośnie.
Ad. 13 Przewodniczący odczytał projekt Uchwały nr 2 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
Uchwała w głosowaniu jawnym została przyjęta  jednogłośnie.
Ad. 15 Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu programu: wolne wnioski. Komisja Uchwał i Wniosków sformułuje na piśmie dotychczas zgłoszone wnioski.
Ad. 16 Prezes Związku, Pan Stanisław Kacperczyk zobowiązał się, w nowej kadencji, do prowadzenia prac i podejmowania działań na rzecz polskich rolników, tak jak miało to miejsce w latach poprzednich.
Ad. 18 Przewodniczący podziękował za uczestnictwo w spotkaniu i zamknął obrady Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych.