PZPRZ zwraca uwagę na sprzeczność w zapisach dotyczących GAEC 6 i metodyki uprawy kukurydzy w Integrowanej Produkcji

Tadeusz Szymańczak, rzecznik prasowy PZPRZ, zwrócił się do Roberta Telusa, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przestrzeganie norm zawartych w rozporządzeniu MRRW.

Wniosek

Przestrzeganie normy zawartych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności, oraz procentowej wielkości kary administracyjnej w zależności od liczby punktów przypisanych stwierdzonym niezgodnościom z 5 lipca 2023 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 1282), wydane na podstawie art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Dz.U., poz. 412).

Zgodnie ze wskazanym wyżej rozporządzeniem w razie stwierdzenia, że nie jest utrzymywana okrywa ochronna gleby w wymaganym terminie na co najmniej 80% powierzchni gruntów ornych wchodzących w skład gospodarstwa rolnik otrzyma:

1 pkt karny – gdy utrzymuje okrywę ochronną gleby na powierzchni powyżej 50% i poniżej 80 % gruntów ornych,

3 pkt karne – jeżeli utrzymuje okrywę ochronną gleby na powierzchni od 30% do 50% gruntów ornych,

5 pkt karnych – jeśli utrzymuje okrywę ochronną gleby na powierzchni poniżej 30% powierzchni gruntów ornych;

W razie stwierdzenia, że nie jest utrzymywana okrywa ochronna gleby w wymaganym terminie w międzyrzędziach na plantacjach drzew owocowych rolnik otrzyma:

1 pkt karny – gdy utrzymuje okrywę ochronną gleby w międzyrzędziach na powierzchni powyżej 50% i poniżej 100% plantacji drzew owocowych,

3 pkt karne – jeśli utrzymuje okrywę ochronną gleby w międzyrzędziach na powierzchni od 30% do 50% plantacji drzew owocowych,

5 pkt karnych – jeżeli utrzymuje okrywę ochronną gleby w międzyrzędziach na powierzchni poniżej 30% plantacji drzew owocowych;

Karę nakłada się w zależności od liczby punktów przypisanych stwierdzonej niezgodności. W przypadku otrzymania od 3 do 5 punktów karnych płatność bezpośrednia jest zmniejszana o 15%, w razie otrzymania od 7 do 11 punktów karnych płatność podlega zmniejszeniu o 20%. 13 punktów karnych oznacza zmniejszenie dopłat o 25%, a za 15 punktów karnych dopłaty mogą być zmniejszone w całości.

Uzasadnienie

Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych wyraża stanowczy sprzeciw takiemu zapisowi i wnosi o zmianę tych zapisów sprzecznych z nowymi technologami a przede wszystkim z życiem biologicznym gleby.

* Uprawa gleby zgodnie z GAEC 6 w gospodarstwach stosujących Integrowaną Produkcję Roślin w kukurydzy jest niezgodna z Metodyką uprawy kukurydzy w Integrowanej Produkcji Roślin na rok 2023, która nakazuje wykonanie orki na jesieni. W tym przypadku oba te zapisy są sprzeczne.

Poniżej wysyłam skopiowany wpis z punktów obligatoryjnych zapisanych w Metodyce na 2023 rok:

„3. Wykonywano orkę jesienną, a przed siewem zabiegi uprawowe spulchniające glebę przy użyciu agregatu uprawowego (który dodatkowo ogranicza szkodniki glebowe), a następnie bronowanie ograniczające wschody chwastów.”

  1. Nieporozumieniem jest w agrotechnice obecnie zalecać zwalczanie szkodników agregatem
  2. Do gleby mamy obowiązek wprowadzenia masy organicznej która wyrosła w danym roku wegetacyjnym i nie było zamiaru wykorzystać ją na obornik.
  3. Gleba to żywy organizm drobnoustrojów tlenowych w górnej warstwie i beztlenowych w dolnej warstwie.
  4. Aby drobnoustroje tlenowe mogły się rozwijać musimy a nie możemy zmiksować do 10 cm masę organiczną (słomę) z glebą, aby drobnoustroje miały właściwe warunki do rozwoju i namnażania najlepiej z minimalną ilością azotu 5 -10 kg/ha
  5. Masa organiczna ma również wtórne znaczenie dla następnego okresu wegetacji po pierwsze wstępny rozkład masy organicznej, po drugie zatrzymywanie wody przez masę organiczną i glebę, po trzecie zapobiega erozji gleby, po czwarte w okresie wiosennym wcześniejsze nagrzewanie gleby, po piąte lepsza organizacja pracy w okresie wiosennym, po szóste wiązanie CO2 zgodne z porozumieniem Paryskim z 2015 r i tworzenie próchnicy tak potrzebnej w glebie.

Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych uznaje, że jeśli wprowadza się nowe rozwiązania należy bacznie przestrzegać zasady, aby wszystkie działanie były zgodne z przyrodą i organizacją pracy w gospodarstwach rolnych mających wpływ na ekonomikę, musimy też zwracać uwagę na organizację pracy w kontekście ograniczania kosztów przy jednoczesnym wzroście plonów oraz poprawienia ich jakości.

Przemysław Bochat, Prezes Zarządu PZPRZ

Tadeusz Szymańczak, rzecznik prasowy PZPRZ

PZPRZ okrywa na zimę pismo do MRiRW

fot. Juraj Berta z Pixabay.com