Minister Anna Gembicka odpowiada na pismo PZPRZ w sprawie Terminala Zbożowego w Gdyni

Pan Przemysław Bochat

Prezes Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych

Szanowny Panie Prezesie,

odpowiadając na pismo z 4 grudnia 2023 r. pragnę podkreślić, iż jako Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi uznaję za zasadne wydzierżawienie Bałtyckiego Terminala Zbożowego w Gdyni wyłącznie spółce, w której Skarb Państwa wykonuje większość praw z tytułu posiadanych udziałów lub akcji.

Wyraziłam swoje ww. stanowisko w piśmie skierowanym do Ministra Infrastruktury oraz w piśmie do Pana Ministra Mariusza Błaszczaka jako Przewodniczącego Komitetu Rady Ministrów ds. Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych.

Należy podkreślić, że Bałtycki Terminal Zbożowy, który jest ulokowany w porcie, uznanym na podstawie art. 2 pkt 3 ustawy z 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich, jest istotną infrastrukturą spedycyjno-magazynową wykorzystywaną w eksporcie towarów rolnych, w tym zbóż. Wydzierżawienie tak istotnej infrastruktury podmiotowi, w którym Skarb Państwa nie posiada decydującego głosu stwarza istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa poprzez brak realnego wpływu na funkcjonowanie łańcuchów dostaw i ich bezpieczeństwo. Nadzór Skarbu Państwa nad morskimi terminalami zbożowymi jest w pełni uzasadniony i wymagany również ze względu na konieczność realizacji zadań wynikających z polityki państwa w zakresie wdrażania i stosowania instrumentów wsparcia rolnictwa, aktywnej polityki rolnej oraz rozwoju obszarów wiejskich.

 

Z wyrazami szacunku

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Anna Gembicka

/podpisano elektronicznie/

odpowiedź MRiRW na pismo w sprawie terminala zbożowego 6 grudnia 2023