Doroczna konferencja prasowa PZPRZ

12 grudnia 2018 r. odbyła się doroczna konferencja prasowa Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych nt. aktualnej sytuacji na rynku zbóż.

W konferencji wzięli udział: Stanisław Kacperczyk, Prezes PZPRZ, Marian Borek, Z-ca Dyrektora Departamentu Rynków Rolnych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marian Sikora, Przewodniczący Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych, Wiesław Łopaciuk, analityk Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Tadeusz Solarski, Wiceprezes PZPRZ, Tadeusz Szymańczak, Rzecznik Prasowy PZPRZ oraz kilkunastu dziennikarzy z ogólnokrajowej prasy i portali rolniczych, a także wielu innych znamienitych gości.

Podsumowując sytuację na krajowym rynku zbóż Prezes Kacperczyk ocenił. że zbiory w Polsce, ze względu na niekorzystny przebieg pogody są w bieżącym sezonie zdecydowanie niższe. Ceny nie są niskie, jednak nie rekompensują rolnikom wielkości strat jakie powstały z powodu suszy. Duże niedobory opadów sprawiły, że zagrożone są również przyszłoroczne zbiory (obniżenie poziomu wód gruntowych).

Zdaniem Prezesa PZPRZ, zmiany klimatyczne są obecnie czynnikiem bardzo silnie determinującym zbiory roślin w uprawie polowej. Najważniejszym tego przejawem – tak jak w tym roku – są okresowe niedobory wody. Aby ograniczyć negatywny wpływ suszy na zbiory rolnik może podejmować pewne działania ograniczające straty wody, ale wydaje się, że w związku z rosnącą skalą tych zagrożeń niezbędne jest zaangażowanie w rozwiązanie tego problemu Rządu (melioracje). Niezbędne będzie systemowe podejście do racjonalnej gospodarki wodą w naszym kraju – odprowadzanie nadmiaru wody, przy braku zgromadzenie i nawadnianie, zbiorniki retencyjne.

Potrzebne jest dalsze rozbudowywanie systemu monitorującego występowanie suszy w skali kraju. Należy też zwrócić baczniejszą uwagę na nowe odmiany i nowoczesne technologie uprawy pozwalające na zmniejszenie negatywnych skutków zmian klimatu a także na kwestie ubezpieczania upraw od suszy, co może przyczynić się do stabilizacji dochodów.

Konieczna jest także rozbudowa infrastruktury portowej – kontynuował prezes Kacperczyk – a także uszczelnienie granic przed importem poprzez bardziej szczegółową kontrolę.

Już wkrótce zamieścimy szerszą relację z konferencji.