RODO

RODO

Polityka Prywatności


Uwaga
Polityka prywatności - RODO, jest na etapie opracowywa i jak treść może podlegać zmianom, do czasu zatwierdzenie ostatecznej wersji.
Kalkulator CO2

Polityka Prywatności – dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisów internetowych lub usług dostępnych za ich pośrednictwem.
Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje na temat przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego utrzymywanego przez Administratora Danych Osobowych - WPISAC FIRM. lub usług dostępnych za pośrednictwem serwisu adres do korespondencji mailowej do IOD: @
Polityka Prywatności zawiera informacje wymagane przez przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Polityka Prywatności określa również niektóre warunki korzystania z serwisów internetowych oraz usług dostępnych za ich pośrednictwem.
Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych pogrupowano odpowiednio do tego, z czego korzysta dany użytkownik serwisu internetowego lub usług dostępnych za jego pośrednictwem, tj.:

 • Odwiedzanie i przeglądanie serwisu internetowego.
 • Newslettery.
 • Dane przetwarzane w związku z realizacją umów z kontrahentami.
 • Informacje o przysługujących prawach.
 • Instrukcja usuwania danych osobowych.
 1. Dane przetwarzane w związku z odwiedzaniem serwisu internetowego
  1. Dane takie jak adresy IP, pliki cookies oraz inne niezbędne dane o aktywności lub urządzeniach użytkownika, wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Administratorem danych jest wpisac firme
  2. Dane kontaktowe: WPISAC
  3. Dane przetwarzamy w celach:
   • umożliwienia wygodnego korzystania z serwisu,
   • monitorowania nadużyć,
   • informowania o treściach i usługach spółki,
   • udostępniania przestrzeni reklamowej, prowadzenia marketingu,
   • prowadzenia statystyk, pomiarów jakości i skuteczności.
  4. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do realizacji ww. celów, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub stron trzecich takich jak reklamodawcy, osoby fizyczne lub prawne, organy publiczne, jednostki lub inne podmioty odrębne, których dane dotyczą.
  5. Prawnie uzasadnione interesy polegają na stałym podnoszeniu jakości, zwiększaniu dostępności i liczby osób odwiedzających serwisy lub korzystających z usług dostępnych za pośrednictwem serwisu, w tym nieodpłatnie, na zwiększaniu atrakcyjności przestrzeni reklamowej zarówno dla reklamodawców, jak i odbiorców reklam.
  6. Administrator może udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie podmiotów do tego uprawnionych przez prawo lub kiedy będzie to niezbędne do realizacji ww. celów np. podmiotom zapewniającym hosting, serwis IT lub sprzedaż bądź wsparcie sprzedaży powierzchni reklamowej na naszych serwisach.
  7. Administrator przechowuje dane przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania ww. celów, tj. okres 5 lat, jednak nie dłużej niż do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 1. Dane przetwarzane w związku z zamówieniem newslettera
  1. Dane: w związku z zamówieniem newslettera przetwarzany może być wyłącznie adres email (jeśli użytkownik nie poda innych danych). – w takich przypadkach zastosowanie znajdą również informacje z pkt. 2 niniejszej Polityki Prywatności na temat przetwarzania w związku z założeniem i posiadaniem konta.
  2. Administratorem danych jest WPISAC FIRME jako wydawca serwisu internetowego oraz zarządca systemów informatycznych służących do ich utrzymania. Dane kontaktowe do administratora: adres, adres do korespondencji mailowej do IOD: e-mail
  3. Dane przetwarzane będą w celach:
   • przesłania zamówionego newslettera,
   • marketingu usług,
   • prowadzenia statystyk, pomiarów jakości i skuteczności,
   • obsługi reklamacji i zabezpieczenia roszczeń.
  4. Podstawą przetwarzania danych jest cel niezbędny do podjęcia działań na żądanie użytkownika związany z zamówieniem subskrypcji newslettera.
  5. Prawnie uzasadnione interesy polegają na stałym podnoszeniu jakości, zwiększaniu dostępności i atrakcyjności newslettera, zwiększeniu ilości zamawianych newsletterów, zwiększaniu atrakcyjności przestrzeni reklamowej zarówno dla reklamodawców, jak i odbiorców reklam.
  6. Administrator może udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie podmiotów do tego uprawnionych przez prawo lub kiedy będzie to niezbędne do realizacji ww. celów np. podmiotom zapewniającym hosting, serwis IT lub sprzedaż bądź wsparcie sprzedaży powierzchni reklamowej na naszych serwisach.
  7. Administrator przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania ww. celów, nie dłużej niż do momentu sprzeciwu wobec przetwarzania.
 2. Dane przetwarzane w związku z realizacją umów z kontrahentami
  1. Dane: imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa firmy/instytucji/organizacji/redakcji/uczelni, stanowisko, kraj, kod pocztowy, miasto, województwo, telefon stacjonarny, telefon komórkowy
  2. Administratorem danych jest WPISAC FIRME jako wydawca serwisu internetowego oraz zarządca systemów informatycznych służących do ich utrzymania. Dane kontaktowe do administratora: adres, adres do korespondencji mailowej do IOD: e-mail
  3. Dane przetwarzane będą w celach:
   • Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie kontrahenta przed zawarciem umowy oraz niezbędność realizacji ww. celów, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub stron trzecich.
  4. Prawnie uzasadnione interesy polegają na zawarciu oraz zgodnym z ustalonym warunkami, efektywnym wykonaniu umowy, a także stałym podnoszeniu jakości usług.
  5. Administrator może udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie podmiotów do tego uprawnionych przez prawo.
  6. Administrator przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania ww. celów, nie dłużej niż do momentu sprzeciwu wobec przetwarzania.
 • Informacje o przysługujących prawach
  1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych użytkownikowi (osobie, której dane dotyczą) przysługują następujące prawa:
   1. prawo żądania dostępu do danych,
   2. prawo żądania sprostowania danych;
   3. prawo żądania usunięcia danych,
   4. prawo żądania przeniesienia danych,
   5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,
   6. prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
   7. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
   8. prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do właściwego organu nadzoru.
  2. W przypadku pytań lub uwag związanych z przetwarzaniem danych osobowych w serwisach lub w związku z usługami dostępnymi za ich pośrednictwem można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem: e-mail.
 • Instrukcja usuwania danych osobowych
  1. Użytkownik serwisu ma prawo żądania usunięcia dotyczących go danych osobowych przetwarzanych przez Administratora.
  2. Wniosek o usunięcie danych należy wysłać poprzez e-mail na adres e-mail lub złożyć bezpośrednio w sekretariacie lub wysyłając na adres korespondencyjny: WPISAC DANE.
  3. Aby przyspieszyć procedurę rozpatrywania wniosku, użytkownik może doprecyzować swoje żądanie, wskazując, że np. chce usunąć konto, albo nie chce już otrzymywać informacji handlowych. W razie braku jednoznacznego oświadczenia w jakim zakresie dane osobowe mają zostać usunięte, Administrator może skontaktować się z użytkownikiem w celu potwierdzenia, czy wniosek użytkownika jest równoznaczny z żądaniem usunięcia jego konta w serwisie.
  4. Na wniosek jw. Administrator odpowie niezwłocznie, najpóźniej w terminie miesiąca, a w razie braku możliwości jego spełnienia, Administrator poda tego przyczyny.
  5. Administrator jest zobowiązany usunąć dane osobowe, jeśli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
   • dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane;
   • użytkownik wycofał zgodę, na której opierało się przetwarzanie danych i brak innej podstawy prawnej przetwarzania;
   • użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych i brak nadrzędnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania lub wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego;
   • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
   • na Administratorze ciąży obowiązek prawny usunięcia danych.


 • "Sfinansowano z Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych"  Logo KOWR