Odpowiedź na pismo PZPRZ dotyczące przedłużenia na 2024 r. odstępstw od zakazu produkcji na ugorach oraz zmianowania upraw

Departament Płatności Bezpośrednich przesłał odpowiedź na pismo Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych dotyczące przedłużenia na 2024 r. odstępstw od zakazu produkcji na ugorach oraz zmianowania upraw.

Pan

Przemysław Bochat

Prezes Zarządu

Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych

 

Dotyczy: przedłużenia na 2024 r. odstępstw od zakazu produkcji na ugorach oraz zmianowania upraw

 

Szanowny Panie Prezesie,

W odpowiedzi na pismo znak L.Dz. 50/2023 dotyczące wniosku o przedłużenie na 2024 r. odstępstw od zakazu produkcji na ugorach oraz zmianowania upraw informuję co następuje.

Od 2023 r. obowiązkowe normy GAEC w ramach warunkowości obejmują m. in. normę GAEC 7 dotyczącą zmianowania i dywersyfikacji upraw na gruntach ornych oraz normę GAEC 8 w zakresie przeznaczenia minimalnego udziału powierzchni gruntów ornych na obszary nieprodukcyjne. W 2023 r., wobec potrzeby rozwiązania problemów związanych ze światowym bezpieczeństwem żywnościowym i wynikających z wojny w Ukrainie, wprowadzono czasowe odstępstwo od wdrożenia tych norm, ograniczających wykorzystanie gruntów rolnych do produkcji. To odstępstwo oraz podobne w 2022 r. zostały umożliwione przez Komisję Europejską na wniosek Polski i innych państw członkowskich.

W obliczu obecnych trudności związanych z warunkami pogodowymi, konfliktem zbrojnym w Ukrainie i sytuacją rynkową, zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego staje się szczególnie istotnym wyzwaniem. W związku z tym, na posiedzeniu Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w dniach 26-27 czerwca 2023 r. państwa Europy Środkowej, w tym Polska, wystąpiły do Komisji Europejskiej z wnioskiem o przedłużenie na rok 2024 odstępstw od obowiązków, które ograniczają wykorzystanie gruntów rolnych do produkcji żywności i pasz. Złożony wniosek obejmuje m. in. możliwość prowadzenia produkcji na ugorach w ramach normy GAEC 8 oraz uznanie gruntów wykorzystywanych do produkcji żywności za spełniające wymagania normy GAEC 7. Niemniej jednak ostateczna decyzja należy do Komisji Europejskiej.

Z wyrazami szacunku

Krzysztof Ciecióra

/podpisano elektronicznie/

MRiRW do PZPRZ ws przedłużenia odstępstw na 2024 r.