Odpowiedź Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na apel o zrewidowanie polskiego stanowiska w sprawie nowych technik genomowych

Pan Juliusz Młodecki, Prezes Zarządu Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych

Pan Przemysław Bochat, Prezes Zarządu Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych

Pan Witold Boguta, Prezes Zarządu Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw

Pan Marian Sikora, Przewodniczący Rady Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych

 

Dotyczy: apelu o zrewidowanie polskiego stanowiska w sprawie nowych technik genomowych

 

Szanowni Panowie,

uprzejmie dziękuję za przekazanie Państwa apelu o zrewidowanie polskiego stanowiska w sprawie nowych technik genomowych.

Zgadzam się, że innowacje są ważnym narzędziem w hodowli roślin oraz w całym sektorze rolno-spożywczym i są niewątpliwie są niezbędne, aby sprostać wyzwaniom, takim jak zmiany klimatu. Konieczne jest prowadzenie badań naukowych w kierunku uzyskania odmian wydajnych lub odpornych na choroby, szkodniki i niekorzystne czynniki pogodowe.

Jednocześnie produkcja żywności powinna być prowadzona w sposób zrównoważony i przyjazny dla środowiska naturalnego. W tym zakresie konwencjonalna hodowla roślin może być wspierana przez nowe techniki genomowe, jednak nie bezwarunkowo i zbyt pochopnie.

Kwestia otwarcia rynku Unii Europejskiej na rośliny NGT musi być dobrze przemyślana, a nowe przepisy powinny być odpowiednio wyważone.

Polska od samego początku prac nad projektem rozporządzenia zwraca uwagę na kwestię patentowania NGT. Naszym zdaniem konieczne jest wyłączenie ze zdolności patentowej roślin, genów i cech genetycznych, które można znaleźć w naturze lub uzyskać za pomocą konwencjonalnych technik hodowlanych oraz zapewnienie dalszego swobodnego dostępu hodowców do materiałów hodowlanych a rolników do materiału ze zbioru zgodnie z zasadami Konwencji UPOV i rozporządzenia Rady (WE) nr 2100/94. Kontynuowanie tych zasad jest utrzymaniem stabilnego rozwoju hodowli roślin oraz zapewnieniem równego dostępu do materiałów hodowlanych dla małych, średnich i dużych firm.

Kwestia oceny wypływu patentowania roślin NGT na rynek nasienny w Europie nie została dotychczas należycie oceniona. Tego wątku nie ujęto w ocenie wpływu regulacji. Kierując się zasadą przezorności nie można przyjąć regulacji bez pewności prawnej oraz szczegółowej oceny wpływu.

Pragnę zwrócić też Państwa uwagę, że Polska nie jest jedynym krajem, który zgłasza wątpliwości do projektu rozporządzenia dotyczącego NGT. Jesteśmy w dużej grupie państw, które nie popierają tej regulacji z różnych powodów. Najczęściej zgłaszane wątpliwości dotyczą patentowania, braku oceny ryzyka roślin NGT 1, czystości produkcji ekologicznej oraz obaw o utratę rynków zbytu dla żywności w państwach trzecich.

Kwestia uregulowania dostępu do roślin NGT jest ważna, ale wciąż wymaga rzetelnej debaty i wypracowania pewnych prawnie rozwiązań w dyskusyjnych obszarach.

 

Z wyrazami szacunku

z up. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Michał Kołodziejczak

Sekretarz Stanu

/podpisano elektronicznie/