Odpowiedź MRiRW na pismo PZPRZ w sprawie zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze

Podsekretarz Stanu w MRiRW Rafał Romanowski przesłał na ręce Stanisława Kacperczyka, Prezesa PZPRZ odpowiedź na pismo Związku wystosowane pod koniec sierpnia a dotyczące kwestii podniesienia stawki zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze. Przypomnijmy, że Związek zwrócił się wówczas o ustalenie tej stawki na poziomie 126 l ON/ha (post z 1 sierpnia br.)

W odpowiedzi napisano: „Uwzględniając kwotę środków ustaloną w projekcie ustawy budżetowej na 2019 r. na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i pokrycie kosztów gmin w łącznej wysokości 1 180 000 tys. zł, nie ma możliwości zwiększenia limitu zużywanego oleju napędowego na 1 ha upraw rolnych do 126 l.”

W dalszej części pisma wiceminister Romanowski informuje: „Określenie stawki zwrotu podatku akcyzowego jest regulowane przez rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w danym roku, uwzględniające kwotę wydatków na ten cel określoną w projekcie ustawy budżetowej na następny rok oraz obowiązującą stawkę podatku akcyzowego od oleju napędowego. Zatem uwaga ta jest bezprzedmiotowa”.

„Składanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego przez producentów rolnych posiadających grunty w różnych gminach, do jednej gminy na wszystkie swoje grunty, nie jest możliwe ze względu na brak możliwości weryfikacji w danej gminie powierzchni gruntów leżących na terenie innej gminy. Ponadto proces formalnej weryfikacji wydłużałby okres wydawania producentom rolnym decyzji. Zatem uwaga ta nie może zostać uwzględniona.”